W dniu 13 grudnia br. Kolega Dariusz Ryl na mocy pełnomocnictwa Zarządu Głównego SIMP podpisał List intencyjny o współpracy w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki”.

Tym samym sfinalizowano trwające dwa miesiące intensywne prace nad stworzeniem koncepcji, podziałem zadań, opracowaniem zakresu i tematyki szkoleń oraz budżetu.

Jak określono w STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU, główny jego cel jest następujący:

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. W wyniku realizacji projektu dojdzie również do utworzenia nowej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiadającej na potrzeby dziedziny, jaką jest mechatronika i wpisania jej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przedmiotowe Branżowe Centrum Umiejętności stanie się instytucją certyfikującą, poświadczającą zdobycie niniejszej kwalifikacji.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie stale obserwować zmiany zachodzące na rynku pracy i dostosowywać do nich ofertę edukacyjno-szkoleniową, w tym uwzględniać w niej postęp technologii w gospodarce oraz zielonej i cyfrowej transformacji. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu (zwane dalej: BCU) ma zostać utworzone przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) jako partner branżowy przedsięwzięcia podejmuje się wpisania nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pełnienie roli instytucji certyfikującej. Partnerem dodatkowym wpisującym się w idę wyżej wspomnianego trójkąta wiedzy będzie Politechnika Wrocławska (Filia w Wałbrzychu). Obaj partnerzy są ściśle związani z dziedziną, jaką jest „mechatronika” oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjno-szkoleniowych, które wykorzystane zostanie w fazie funkcjonowania BCU oraz co najmniej w okresie trwałości projektu. Należy podkreślić ponadto, iż elementem dydaktycznym każdego szkolenia oraz kursu będzie nabywanie tzw. „green skills” oraz „digital skills”, co prowadzić będzie do rozwoju innowacji i technologii, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kurs organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademiccy), nauczyciele kształcenia zawodowego. Dzięki temu przedsięwzięcie wspiera ideę uczenia się przez całe życie i umożliwia przebranżowienie się osobom pozostającym bez zatrudnienia, bądź wahającym się, czy zawód, który wykonują jest adekwatny do potrzeb zmieniającego się świata i perspektywiczny.

Tym samym przedsiębiorcy zyskają możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, zaś osoby kończące kurs i szkolenia – możliwość otrzymania pracy odpowiadającej ich umiejętnościom i kierunkowi kształcenia. Ponadto osoby posiadające wiedzę z dziedziny mechatroniki będą mogły ją poszerzyć, zgodnie z trendami diagnozowanymi na rynku pracy i zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje w przedmiotowej dziedzinie. Z kolei nauczyciele szkół zawodowych zyskają możliwość nabycia nowej wiedzy w nauczanej dziedzinie, którą będą mogli przekazywać kolejnym uczniom. Projekt wychodzi zatem naprzeciw problemowi niedostosowania wykształcenia do faktycznych potrzeb rynku pracy, co w konsekwencji rzutuje na wysoki poziom popytu na pracowników specjalizujących się w dziedzinie mechatroniki, przy jednoczesnej niskiej ich podaży.

Mamy nadzieję, że projekt uzyska akceptację Ministerstwa i jeszcze w roku 2023 Centrum zostanie uruchomione.

Więcej szczegółów nt. roli naszego oddziału w realizacji tego przedsięwzięcia przekażemy na styczniowym zebraniu Zarządu Oddziału.

Opracował: Dariusz Ryl