Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

Przy Oddziale SIMP w Wałbrzychu działa Komisja Kwalifikacyjna nr 166 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie “szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392). Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin celem stwierdzenia posiadania kwalifikacji wymaganych na stanowiskach dozoru lub eksploatacji urządzeń energetycznych wymienionych w załączniku w/w Rozporządzenia w grupach 1 (elektryczna), grupach 2 (cieplna) i grupach 3 (gazowa).

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej:

 

Grupa G1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13).

Grupa G2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21).

Grupa G3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt. 3, 4, 6, 7, 8, 10).

 

Informacje dotyczące egzaminów kwalifikacyjnych:

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wniosku minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać bezpośrednio pod adresem SIMP Oddział Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 54/1, 58-300 Wałbrzych.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3 w/w Rozporządzenia oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku należy uiścić na konto SIMP w Wałbrzychu nr:

85 1090 2271 0000 0005 8400 0537

z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o sprawdzenie kwalifikacji, oraz informacji dotyczących rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, o które wnioskuje (zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia). W przypadku dokonywania wpłaty za egzamin kwalifikacyjny dla kilku lub kilkunastu osób do wniosków należy dołączyć wykaz zawierający omawiane informacje.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość opłaty wynosi 424,20 zł, od 1 lipca 2024 r. wysokość opłaty wynosi 430 zł.

Tematykę egzaminu określa § 6.1 ust. 1 w/w Rozporządzenia.

Szczegółowa tematyka egzaminów w grupie dozoru i eksploatacji podana jest w naszej zakładce.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna nr 166 przy SIMP
Oddział w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 54/1
58-300 Wałbrzych

e-mail: walbrzych@simp.pl

 

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

 

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.