Historia Oddziału

Oddział SIMP w Wałbrzychu powstał w 1951 roku. Początkowe lata działalności były trudne. Brak doświadczenia, nieukształtowany model pracy oraz brak systematyczności – to podstawowe przyczyny kłopotów i dorywczej działalności, zarówno Zarządu, jak i Kół.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1957 roku Przewodniczącym Oddziału został wybrany Kolega Stanisław Reiser. Wyznawał on pogląd, iż o obliczu Stowarzyszenia i jego autorytecie decyduje aktywność członków, ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i społeczne, których to wartości nie zastąpi się nawet najlepiej pracującymi instytucjami. W tym okresie wiele czasu poświęcaliśmy sprawie właściwej polityki kadrowej w zakładach oraz sytuacji bytowej swoich członków. Jednak przede wszystkim dominował problem aktywizacji pracy Kół Zakładowych.

Omawiając działalność Oddziału z lat 60-tych należy wspomnieć, że nastąpił znaczny rozwój działalności statutowej oraz podjęto nowe kierunki działania, między innymi : pełnienie roli społecznego doradcy w kształtowaniu i realizacji planów technicznych, doskonalenie kadry technicznej, zwiększenie społecznego oddziaływania na pracę KTiR  oraz ZOINTE. Największe zaangażowanie członków SIMP w pracy społecznej widoczne było w okresie przygotowań do V-go i VI-go Kongresu Techników Polskich. Aktywność ta zaowocowała cennymi wnioskami w zakresie gospodarki oraz działalności społecznej.

Dużym osiągnięciem Oddziału w latach 1965-66 było wraz z Oddziałem Rejonowym NOT w Wałbrzychu nawiązanie kontaktu z władzami Politechniki Wrocławskiej, a efektem tego było powstanie filii Politechniki w Wałbrzychu, funkcjonującej do dziś.

Reforma administracyjna w 1975 roku spowodowała, że ubyło z naszego Oddziału 5 kół, które przeszły do Oddziałów w Jeleniej Górze i Legnicy. Oddział nasz wzbogacił się o 4 koła z Oddziału Wrocławskiego.

Największy rozkwit działalności oraz wzrost ilości członków przypada na lata 1971-1980 w okresie kiedy Przewodniczącym oddziału była Koleżanka Stefania Janiga. Okres ten charakteryzuje się największą ilością różnorodnego rodzaju imprez, także o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wzrostem znaczenia SIMP-u w regionie, udziałem w pracach na rzecz tego regionu. Główne obszary naszych działań to : konferencje, sympozja, narady techniczne, doradztwo w zakresie techniki, odczyty, publikacje w prasie zakładowej, regionalnej i ogólnopolskiej, wystawy techniczne, wymiana doświadczeń z innymi zakładami, wyjazdy specjalistyczne, współpraca z kołami poza granicami kraju, wydawanie przez Koła biuletynów technicznych i jubileuszowych, organizowanie kursów języków obcych i wiele innych działań na rzecz firm, kadry technicznej i lokalnych społeczności. Aktywnie uczestniczyliśmy w odbudowie i wyposażaniu Zamku w Rydzynie oraz zabytkowej Baszty w Świdnicy na siedzibę działających w tym mieści SNT.

Wydarzenia lat 80-tych podzieliły nasze środowisko i miały ogromny wpływ na spadek ilości członków i aktywności kół zakładowych. Koniec lat 80-tych to kolejny kryzys w naszej działalności stowarzyszeniowej. Recesja w gospodarce, likwidacja i niepewny los wielu firm, zwolnienia kadry technicznej zobojętnienie – to czynniki nie sprzyjające działalności społecznej. Dotychczasowe formy działania przestały być atrakcyjne dla członków. Nowe formy nie są jeszcze wykształcone. Brak środków na działalność także pogarsza sytuacje. Brak jest w kołach młodych ludzi. Sytuacja taka trwa do dziś. Ubyło kół i ludzi w tych kołach. Działalność prowadzona jest pasywnie, głównym motywem rozmów są pieniądze  i pytanie „co ja z tego będę miał?”.

Zarząd Oddziału, uznając sprawy młodzieży za jeden ze swoich priorytetów, ściśle współpracuje ze średnimi szkołami mechanicznymi w Świdnicy, Wałbrzychu i Nowej Rudzie fundując corocznie nagrody i stypendia dla wyróżniających się uczniów.

Koła naszego Oddziału wypracowały i realizują swoje formy działania, najbardziej im odpowiadające i wynikające z tradycji koła i firmy, w której działają. Mamy także koła nie związane z żadnymi firmami i działające w lokalnych społecznościach. Należy tutaj podkreślić wiodącą rolę członków kół w promowaniu i wdrażaniu myśli inżynierskiej. Z tego tytułu nasi Koledzy nagradzani byli nagrodami „za wybitne osiągnięcia techniczne” w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Do liderów należy zaliczyć zespoły inżynierskie z kół w Wagony Świnica SA, Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych (już nieistniejącej), LEGRAND – Ząbkowice i TERMET w Świebodzicach.

Zarząd Oddziału od 1972 roku prowadził współzawodnictwo między kołami. Do kół najlepiej pracujących w okresie naszego istnienia należy zaliczyć koła w: Wagony Świdnica SA, Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych (już nieistniejące), Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej (obecnie REMY Automotive) w Świdnicy, DIORA w Dzierżoniowie (już nieistniejące), Fabryce Aparatów Elektrycznych FAEL w Ząbkowicach (obecnie LEGRAND), TERMET w Świebodzicach, Koło Seniorów.

Pierwsze Sekcje Naukowo-techniczne powstały w 1970 roku. Była to Sekcja Poligrafów oraz Sekcja Energetyczna. W roku 1977 powstała Sekcja Pojazdów Szynowych i w 1980 roku – Sekcja Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Sekcje te działały przez wiele lat z różnym natężeniem. W latach 90-tych zaprzestały swojej działalności. Lata obecne to reaktywacja Sekcji Poligrafów, Klubu Pompiarza oraz nowo powstałe, dzięki inicjatywie kol. Dariusz Ryla, Towarzystwo Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytut Techniki Motoryzacyjnej. Powstała Sekcja Spawalnicza na bazie firmy CLOOS Polska i WAGONY Świdnica SA.

Koledzy, którzy odeszli na zasłużony odpoczynek od funkcji zawodowych, działają w Kole Seniorów, prowadzonym przez wiele lat przez Józefa Lukasa, a po jego śmierci prze Henryka Zachwyca. Działalność tego Koła ma przede wszystkim charakter integracyjno- kulturalny poprzez uczestnictwo członków w organizowanych imprezach, wycieczkach i spotkaniach. Szczególnie kontakty towarzyskie i koleżeńskie sprawiają uczestnikom imprez wiele radości i osobistej satysfakcji.

Dobra praca i aktywność naszych członków przełożyła się na liczne wyróżnienia i odznaczenia. Odznaczenia SIMP i NOT posiada około 150 członków naszego Oddziału. Honorową Odznaką im. Prof. Mierzejewskiego zostali odznaczeni Koledzy : – Stefania Janiga, Wiesław Borgosz, Krzysztof Czaja, Krzysztof Frąckowiak, Stanisław Godula, Ryszard Grzesik, Józef Jarząbek, Stanisław Kielesiński, Józef Lukas, Bronisław Macocha, Edmund Plaskacz, Henryk Pruski, Andrzej Siennicki, Henryk Zachwyc. Honorowa Odznakę „Zasłużony Senior SIMP” posiada 17-tu Kolegów. Kolega Krzysztof Frąckowiak posiada Godność „Honorowego Członka SIMP”.

Ze szczegółowa historia naszego Oddziału do pobrania tutaj.