W dniu 26 czerwca 2021 r. Koło Rzeczoznawców przy INSTYTUCIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu zorganizowało w Gościńcu KORONA w Rzeczce k/Walimia Seminarium szkoleniowe nt.

„Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny.”

Uczestnikami byli członkowie Koła Rzeczoznawców kończący kurs i staż asystencki w charakterze rzeczoznawcy i przygotowujący się do pracy w charakterze biegłych sądowych.

W ramach promocji naszego Oddziału Stowarzyszenia do udziału zaproszono także uczniów wytypowanych przez dyrekcje współpracujących z nami średnich Szkół technicznych o profilu mechanicznym. Ponieważ jednak termin szkolenia wypadł już po zakończeniu roku szkolnego nie skorzystali z niego tegoroczni absolwenci techników.  Ze względu na ograniczenia epidemiczne nie było możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego wcześniej. Fakt zakończenia roku szkolnego nie był jednak przeszkodą dla Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy. Wytypowało ono 3 wyróżniających się uczniów, którzy właśnie ukończyli 3 klasę, a uczestnictwo w szkoleniu stanowiło dla nich wyróżnienie. Temat pojazdów zabytkowych interesuje chyba każdego miłośnika motoryzacji. Niestety brak jest w Polsce szkoleń omawiających zagadnienia związane z oceną techniczną, kryteriami kwalifikowania i wyceną wartości takich pojazdów. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w takim szkoleniu, na którym przedstawia się wiedzę na poziomie eksperckim, standardowo zarezerwowaną dla specjalistów, oznacza dla nich nie lada wyróżnienie.  Z naszej perspektywy pokazuje im, że warto współpracować z naszym Stowarzyszeniem, bo jego członkowie mają dostęp do specjalistycznej wiedzy, przekazywanej przez doświadczonych ekspertów, spośród naszego grona. Niewątpliwie wyróżnieniem dla uczniów był też fakt, że razem z nimi w szkoleniu uczestniczył dyrektor Szkoły, kol. Krzysztof Anklewicz.

Dr inż. Wojciech Krugiełka, będący rzeczoznawcą z zakresu pojazdów zabytkowych z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił następujące zagadnienia:

  • Przepisy prawne dotyczące pojazdów zabytkowych, historycznych i unikatowych
  • Kryteria oceny i kwalifikowania pojazdów jako zabytkowych, historycznych i unikatowych oraz mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
  • Materialne i niematerialne wartości pojazdów zabytkowych
  • Opinia rzeczoznawcy jako załącznik do wniosku o wpis pojazdu do ewidencji zabytków
  • Karta ewidencyjna zabytku

Po obiedzie, kol. Dariusz Ryl omówił:

  • Zasady i metody wyceny pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich

Uczestnicy otrzymali unikalne materiały szkoleniowe, zawierające opis omawianych zagadnień (ISBN 978-83-64230-17-2). Dodatkowo zawierają one materiały po raz pierwszy zaprezentowane na I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NT.: „Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych. Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym – wymogi i ograniczenia.” Organizowało ją państwowe Muzeum w Szreniawie wraz z INSTYTUTEM TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ z Wałbrzycha 16 i 17 maja 2013 roku. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mgr Aleksandra Starzyńskiego. W udostępnionych uczestnikom szkolenia materiałach znalazły się referaty prezentujące muzealne podejście do zagadnienia oraz kwestie ograniczeń przy dopuszczaniu pojazdów zabytkowych do ruchu, które były przedmiotem konferencji. Skróty tych materiałów, publikowane w specjalistycznych czasopismach technicznych były pierwszymi i jak dotąd jedynymi publikacjami na ten temat.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

Opracował: Dariusz Ryl